Aktualny program stypendialny dla uczniów Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu!

Fundacja, jak co roku, będzie przyznawała stypendia dla uczniów Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Osoby ubiegające się o takie stypendium prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji Hodos dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w Szkołach Franciszkańskich w Toruniu”. Należy również wypełnić i dostarczyć do Fundacji aktualnych wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolnych 2022/2023 oraz Deklarację stypendysty.

 

O Fundacji

Fundacja Hodos (ἡ ὁδός w języku greckim oznacza „droga”), założona przez franciszkanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, to instytucja powstała 15 marca 2012 roku w Toruniu, której celem jest:

1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania i formacji chrześcijańskiej.

2. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju kultury i sztuki, a zwłaszcza kultury polskiej i żydowskiej.

3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności celem pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach.

4. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie dialogu między kulturami i religiami.

5. Wspieranie działań podejmowanych przez Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce oraz inne podmioty Kościoła Katolickiego w Polsce w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowanie i formacji chrześcijańskiej.

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu oraz wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Fundacji są pokrywane przez Założyciela Fundacji, dlatego każda podarowana złotówka jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

W ramach swej dwuletniej działalności Fundacja:

1. Finansuje programy stypendialne dla młodzieży uczącej się we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

2. Wspiera inicjatywy Szkół Franciszkańskich: Franciszkańskiego Liceum w Toruniu, przez fundowanie stypendiów dla uboższej, a zdolnej młodzieży, fundowanie wyżywienia oraz pozalekcyjnych form nauczania.

3. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków na działalność formacyjną kandydatów do kapłaństwa z franciszkańskiego seminarium duchownego we Wronkach.

Fundacji można pomóc na różne sposoby. Może jeden z nich zachęci również Ciebie do ofiarowania pomocy. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji: PL 60 1440 1387 0000 0000 1670 0525